СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1648 ОТ 14.07.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ с РУП В Стопански двор - гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1648 от 14.07.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  на  ПУП-ПЗ /План за застрояване/ с РУП за VІIІ-стоп. дейност с контактни УПИ II-стопанска дейност и УПИ VII-стопанска дейност в кв. 2 по регулационния план на Стопански двор - гр. Асеновград с представеното предложение се предвижда изменение на застроителния план  на VІIІ-стоп. дейност в кв. 2 по регулационния план на Стопански двор - гр. Асеновград. урегулирани поземлени имоти запазват установения начин на застрояване свързано, в устройствена зона „Пп“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ