СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1649 ОТ 14.07.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ДОПУСКАНЕ поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № А-1033/02.05.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1649 от 14.07.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № А-1033/02.05.2023г., на Кмета на Община Асеновград в която не е описан ПУП-Парцеларен план за уличен водопровод до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ