СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1655/21.07.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1655 от 21.07.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПР  - подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I-обществена сграда и общ. зеленина в кв. 194 и алея по регулационния план на гр. Асеновград, с представеното предложение се предвижда разширение на алея с което разширение се навлиза в  УПИ I-обществена сграда и общ. зеленина в кв. 194 и алея по регулационния план на гр. Асеновград
 
Изготвил:
Св. Михайлов                                                                   
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ