СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1657/21.07.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА с. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1657 от 21.07.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП- ПРЗ - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VI-165, УПИ VII-223, УПИ VIII-222, УПИ XIV-218 и УПИ XV-218 в кв. 24 по регулационния план на с. Избеглии, с представеното предложение се предвижда промяна на регулационните граници на УПИ VII-223 да се поставят по имотните граници на ПИ с КИ 32341.35.331 по КК на с. Избеглии и се образуват нови УПИ УПИ VI-165, УПИ VII-35.331, за жил. застр., УПИ VIII-222, УПИ XIV-218 и УПИ XV-218 в кв. 24 по регулационния план на с. Избеглии.
За УПИ VII-35.331, за жил. застр. се предвижда запазване и съществуващите сгради с КИ 32341.35.331.1 и 32341.35.331.2 в жилищна зона „Жм“, ниско застрояване
 
Изготвил:
Св. Михайлов                                                                   
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ