СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1787/05.08.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП ЗА С. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1787 от 05.08.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП- ПР - подробен устройствен план - план за регулация за УПИ II-90, УПИ III-154, УПИ IV-153, УПИ V-69 и УПИ XIV-84 в кв. 28 по регулационния план на с. Избеглии, с представеното предложение се предвижда промяна на регулационните граници на УПИ IV-153 и УПИ V-69 да се поставят по имотните граници на ПИ с КИ 32341.35.68 и ПИ с КИ 32341.35.359 по КК на с. Избеглии, УПИ IV-153 да се раздели и част от него да се обедини с УПИ V-69 в кв. 28 по регулационния план на с. Избеглии.
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ