СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1790 ОТ 03.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ в гр.Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1790 от 03.08.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ X – общ., XI – общ., кв. 391А  по регулационния план на гр. Асеновград с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ X – общ. в кв. 391А  по регулационния план на гр. Асеновград по желание на собствениците. За новообразуваните урегулирани поземлени имоти се запазва установения начин на застрояване свързано, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ