СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1795 ОТ 04.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД за ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР В с.Мулдава

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1795 от 04.08.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПР за изменение на строителните граници на с. Мулдава /урбанизирана територия/ чрез включване на УПИ I-9.110, за жил. застр., УПИ II-9.111, за жил. застр., УПИ III-9.112, , за жил. застр., УПИ IV-9.113, за жил. застр., УПИ V-9.114, за жил. застр., УПИ VI-9.115, за жил. застр., УПИ VII-9.116, за жил. застр., УПИ VIII-9.117, за жил. застр. и улица с о.т.63а-о.т.63б-о.т.63-о.т.65-о.т.66-о.т.66а-о.т.66б в землището на с. Мулдава в урбанизираната територия на населеното място които урегулирани поземлени имоти са отредени за ПИ с КИ №№  49309.9.110; № 49309.9.111; №49309.9.112; № 49309.9.113; № 49309.9.114; № 49309.9.115; № 49309.9.116; № 49309.9.117; № 49309.9.118 от КК на с. Мулдава, община Асеновград с представеното предложение се предвижда изменение на строителните граници на с. Мулдава с включване на УПИ I-9.110, за жил. застр., УПИ II-9.111, за жил. застр., УПИ III-9.112, , за жил. застр., УПИ IV-9.113, за жил. застр., УПИ V-9.114, за жил. застр., УПИ VI-9.115, за жил. застр., УПИ VII-9.116, за жил. застр., УПИ VIII-9.117, за жил. застр. и улица с о.т.63а-о.т.63б-о.т.63-о.т.65-о.т.66-о.т.66а-о.т.66б и образуването на нов квартал по желание на собствениците.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ