СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-181 ОТ 26.01.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ изработването на комплексен проект в землището на гр.Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-181 от 26.01.2024 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработването на комплексен проект включващ ПУП-ПП и инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно ел. захранване на „Жилищна сграда“, с местонахождение: гр. Асеновград, имот: 00702.18.709, EKATTE: 00702 в поземлен имот с КИ 00702.18.165 и поземлен имот с КИ 00702.18.620 по КК на гр. Асеновград в следните части:
1.Проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план-Парцеларен план/ за обект: „Външно кабелно ел. захранване на „Жилищна сграда“, с местонахождение: гр. Асеновград, имот: 00702.18.709, EKATTE: 00702” преминаващ през ПИ с КИ 00702.18.165 и поземлен имот с КИ 00702.18.620 по КК на гр. Асеновград, общ. Асеновград.
2.Инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20kV за „Външно кабелно ел. захранване на „Жилищна сграда“, с местонахождение: гр. Асеновград, имот: 00702.18.709, EKATTE: 00702”  в землището на с. Златовръх, общ. Асеновград.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ