СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1813 ОТ 08.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ с РУП в гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1813 от 08.08.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ с РУП за УПИ II-3015 в кв. 205 и част от улица с о.т.819-о.т.834-о.т.835 по регулационния план на гр. Асеновград с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ II-3015 в кв. 205 и част от улица с о.т.819-о.т.834-о.т.835 по регулационния план на гр. Асеновград по имотните граници на ПИ с КИ 00702.518.11 по КККР на гр. Асеновград. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се запазва установения начин на застрояване свързано и се предвижда подземно ниво съгласно представените силуети, в устройствена зона „Ц“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ