СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1921/26.08.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА комплексен проект в ГР. АСЕНОВГРАД

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1921 от 26.08.2022 г. На Кмета на Община Асеновград за допускане изработването на комплексен проект за инвестиционен проект за обект: : „Изграждане на фотоволтаична централа и трафопост в УПИ VI-536.56, произв. и скл. дейност, произв. на ел. енергия и трафопост в кв. 6 по регулационния план на ПЗ „Изток“-гр. Асеновград“, находящ се в ПИ с КИ 00702.536.56 по КК на град Асеновград. община Асеновград в следните части:
1.Проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/  за УПИ  VI-536.56- произв. и складова дейност в кв. 6 по регулационния план на ПЗ „Изток“ – гр. Асеновград.
2.Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на фотоволтаична централа и трафопост в УПИ VI-536.56, произв. и скл. дейност, произв. на ел. енергия и трафопост в кв. 6 по регулационния план на ПЗ „Изток“-гр. Асеновград“, находящ се в ПИ с КИ 00702.536.56 по КК на град Асеновград. община Асеновград.
 
Изготвил:
Св. Михайлов                                                                  
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ