СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1925 ОТ 22.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ в землището на гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1925 от 22.08.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ 023.034, Производство на кулинарни изделия, стол, ресторант в землището на гр. Асеновград с представеното предложение се предвижда изменение на отреждането на  УПИ 023.034, Производство на кулинарни изделия, стол, ресторант в землището на гр. Асеновград. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се запазва установения начин на застрояване свързано, в устройствена зона „Пп“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ