СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1926 ОТ 22.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ в с. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1926 от 22.08.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ XI-433 и УПИ XVI-427 в кв. 16 по регулационния план на с. Избеглии с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ XI-433 в кв. 16 по регулационния план на с. Избеглии по имотните граници на ПИ с КИ 32341.35.95 по КККР на с. Избеглии. За новообразуваният УПИ XI-35.95 в кв. 16 по регулационния план на с. Избеглии се установява начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“. 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ