СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-1927 ОТ 22.08.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ в землището на с. Мулдава

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1927 от 22.08.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ 14.259, жилищно застрояване и УПИ 14.260, жилищно застрояване в землището на с. Мулдава с представеното предложение се предвижда изменение на границите на  УПИ 14.259, жилищно застрояване и УПИ 14.260, жилищно застрояване в землището на с. Мулдава по желание на собственика. За новообразуваните урегулирани поземлени имоти се запазва установения начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ