СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2030/12.09.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ поправка на явна фактическа грешка допусната в заповед № А-1534/20.08.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2030 от 12.09.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено поправка на явна фактическа грешка допусната в заповед № А-1534/20.08.2020 г. на Кмета на Община Асеновград която се състои в следното:
Вместо думите:
„Изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обетк: „Стопанско-складова сграда за автомивка“ в следните части:
1 ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ I-161, УПИ IX-160 и УПИ VIII-бензиностанция  кв. 19 по регулационния план на с. Тополово.“
се чете:
Изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обетк: „Стопанско-складова сграда за автомивка“ в следните части:
1 ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ I-161, УПИ IX-160, X-160 и УПИ VIII-бензиностанция  кв. 19 по регулационния план на с. Тополово.“
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ