СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2038 ОТ 11.09.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. Златовръх

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2038 от 11.09.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ V-373, УПИ IX-373, УПИ X-100.426 в кв. 40 и улица с о.т.141-о.т.142 по регулационния план на с. Златовръх с представеното предложение се предвижда изменение на границите на  УПИ V-373, УПИ IX-373 в кв. 40 по регулационния план на с. Златовръх по имотните граници на ПИ с КИ 31108.100.664 и ПИ с КИ 31108.100.665 по КК на с. Златовръх. За новообразуваният урегулираните поземлени имоти се установява начин на застрояване свързано, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ