СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2069/15.09.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП-ПР В ПЗ „Изток“- гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2069 от 15.09.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР - подробен устройствен план - план за регулация за за УПИ VI-534.12, Кооп, търговия, яйцекоп в кв. 4 по регулационния план на ПЗ „Изток“- гр. Асеновград, с представеното предложение се предвижда промяна на отреждането на УПИ VI-534.12, Кооп, търговия, яйцекоп в кв. 4 по регулационния план на ПЗ „Изток“- гр. Асеновград след което изменение новото отреждане ще е за „фотоволтаична инсталация“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ