СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2264 /10.10.2022 г. на Кмета на Община Асеновград за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за с. Нови извор

СЪОБЩЕНИЕ
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
Със Заповед № А-2264 от 10.10.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПР /План за регулация/ за УПИ II-31, УПИ III-34, УПИ IV-36, УПИ V-120, УПИ VI-37 и УПИ IX-32 в кв. 38 и част от улица „Пета“ по регулационния план на с. Нови извор, община Асеновград, с представеното предложение се предвижда промяна на границите на УПИ III-34 и УПИ IV-36  в кв. 38 по регулационния план на с. Нови извор които да бъдат поставени по границите на ПИ с КИ 32398.325.56 по КККР на с. Нови извор и тяхното обединяване

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ