СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2265 /10.10.2022 г. на Кмета на Община Асеновград за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР за с. Мулдава

СЪОБЩЕНИЕ
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
Със Заповед № А-2265 от 10.10.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР /План за регулация/ за УПИ I-304 комплекс за спорт и отдих в землището а с. Мулдава, с представеното предложение се предвижда промяна на отреждането на УПИ I-304 комплекс за спорт и отдих в землището а с. Мулдава след което изменение новото отреждане ще е за „Производство на електроенергия“. 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ