СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2266/10.10.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА с. Конуш

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2266 от 10.10.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ за УПИ I-460, УПИ II-456, УПИ III-455, УПИ V-456, УПИ VI-457, УПИ VII-458 и УПИ IX-458 в кв. 59 по регулационния план на на с. Конуш, с представеното предложение се предвижда промяна на границите на УПИ VI-308 в кв. 59 по регулационния план на с. Конуш да минат по имотните граници на ПИ с КИ 38385.211.308 по КККР на с. Конуш.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ