СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2355/18.10.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2355 от 18.10.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР /План за регулация/ за УПИ XVI-270, търговия в кв. 386 по регулационния план на гр. Асеновград, община Асеновград, с представеното предложение се предвижда промяна отреждането на УПИ XVI-270, търговия в кв. 386 по регулационния план на гр. Асеновград от търговия в жилищно застрояване.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ