СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2365 ОТ 02.10.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. Стоево

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2365 от 02.10.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ VI-108, УПИ VII-106,107, УПИ VIII-106,107, УПИ XIV-общ УПИ XV-общ. кв.3 и част от улица с о.т.36Б-о.т.36В по регулационния план на с. Стоево с представеното предложение се предвижда изменение на границите на  XV-общ. в кв.3 по регулационния план на с. Стоево по имотните граници на ПИ с КИ 69273.25.197 по КК на с. Стоево. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се запазва установеният начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ