СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2372/20.10.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА с. Мулдава

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2372 от 20.10.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ за УПИ IX в кв. 38 по регулационния план на с. Мулдава, община Асеновград, с представеното предложение се предвижда урегулирането на ПИ с КИ 49309.29.62 по КККР на с. Мулдава за жилищно застрояване
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ