СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2374/20.10.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2374 от 20.10.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-5006, УПИ VII-5007 и УПИ VIII-3048 в кв. 263 по регулационния план на гр. Асеновград с допускане на подземно ниво разположено на границата към УПИ IX-3049, УПИ VI-5006 и улична регулация, с представеното предложение се предвижда изменение на границите на УПИ VI-5006, УПИ VII-5007 и УПИ VIII-3048 в кв. 263 по регулационния план на гр. Асеновград и промяна на застрояването. 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ