СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2426/28.10.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА комплексен проект в гр. Асеновград и разпореждане за предварително изпълнение на заповедта

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2426 от 28.10.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционен проект за обект: „Изграждане на младежки център в УПИ IX-Спортна зала в кв. 390 по регулационния план гр. Асеновград“, находящ се в ПИ с КИ 00702.527.149, 00702.527.174 и 00702.527.186 по КК на град Асеновград. община Асеновград    в следните части:
1.Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/  ПУП-ПРЗ за УПИ II-Плувен комплекс и УПИ IX-Спортна зала в кв. 390 и улица с о.т. 1409-о.т.1411 по регулационния план на гр. Асеновград.
2.Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на младежки център в УПИ IX-Спортна зала в кв. 390 по регулационния план гр. Асеновград“, находящ се в ПИ с КИ 00702.527.149, 00702.527.174 и 00702.527.186 по КК на град Асеновград. община Асеновград.
Включеното в настоящата заповед разпореждане за предварителното ѝ изпълнение подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщението пред Административен съд – Пловдив.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ