СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2453/02.11.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ПЗ „Изток“ - гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2453 от 02.11.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ I-САС, УПИ II-резервен терен, УПИ ж.п. терен в кв. 5 и улица с о.т.50-о.т.51 по регулационния план на ПЗ „Изток“ - гр. Асеновград с представеното предложение се предвижда изваждането на ПИ с КИ00702.535.70 от УПИ I-САС, УПИ II-резервен терен, УПИ ж.п. терен в кв. 5 по регулационния план на ПЗ „Изток“ - гр. Асеновград и урегулираните в нов УПИ границите на който ще съвпадат с границите на горепосочения поземлен имот с отреждане за „стопанска дейност, ФЕЦ“. Предвижда се свободно застрояване в Предимно производствена зона – „Пп“
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ