СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2454/02.11.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА с. Златовръх

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2454 от 02.11.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ I-за нуждите на селкоопа, УПИ III-346 и УПИ XII-342 в кв. 39 по регулационния план на с. Златовръх с представеното предложение се предвижда изменение на границите на УПИ I-за нуждите на селкоопа в кв. 39 по регулационния план на с. Златовръх да се преместят по границите на ПИ с КИ 31108.100.281 по КККР на с. Златовръх новообразувания УПИ са де отреди за „фотоволтаична ел. централа“. Предвижда се свободно застрояване в Предимно производствена зона – „Пп“ 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ