СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2455/02.11.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА с. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2455 от 02.11.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПР за УПИ IX-180 и УПИ X-189 в кв. 17 по регулационния план на с. Избеглии с представеното предложение се предвижда изменение на границите на УПИ IX-180 в кв. 17 по регулационния план на с. Избеглии да се преместят по границите на ПИ с КИ 32341.35.120 по КККР на с. Избеглии и УПИ IX-180 в кв. 17 по регулационния план на с. Избеглии да бъде разделен на два дяла.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ