СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2492 ОТ 23.10.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. Бачково

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2492 от 23.10.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ V-249, УПИ VI-250, УПИ VII-251, УПИ VIII-252, УПИ XI-250 в кв. 30 и част от улица с о.т.52-о.т.79-о.т.80 по регулационния план на с. Бачково с представеното предложение се предвижда изменение на границите на  УПИ VI-250 и  УПИ XI-250 в кв. 30 по регулационния план на с. Бачково по имотните граници на ПИ с КИ 02974.11.302 и 02974.11.303 по КК на с. Бачково и обединяването им в един урегулиран поземлен имот. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се запазва установеният начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ