СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2493 ОТ 23.10.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. Патриарх Евтимово

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2493 от 23.10.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ VII-383 в кв. 30 част от улица с о.т.64-о.т.65 по регулационния план на с. Патриарх Евтимово с представеното предложение се предвижда изменение на границите VII-383 в кв. 30 по регулационния план на с. Патриарх Евтимово по имотните граници на ПИ с КИ 55590.111.253 по КК на с. Патриарх Евтимово и разделянето му на два урегулирани поземлени имота. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се установява начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ