СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2526/14.11.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА С. ИЗБЕГЛИИ

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2526 от 14.11.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ III-67, УПИ IV-67, УПИ XI-68 и УПИ XIII-66 в кв. 8 по регулационния план на с. Избеглии с представеното предложение се предвижда изменение на границите на УПИ IV-67 в кв. 8 по регулационния план на с. Избеглии по имотните граници на ПИ с КИ 32341.36.56 по КККР на с. Избеглии. Установява се начин на застрояване – свободно, в устройствена зона „Жм“, ниско застрояване в новообразуваният урегулиран поземлен имот.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ