СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2623/28.11.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА с. Патриарх Евтимово

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2623 от 28.11.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за на ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ с КИ 55590.110.247 КК на с. Патриарх Евтимово попадащ в кв. 40 по регулационния план на с. Патриарх Евтимово с представеното предложение се предвижда урегулиране на ПИ с КИ 55590.110.247 КК на с. Патриарх Евтимово попадащ в кв. 40 по регулационния план на с. Патриарх Евтимово по имотни граници за ФЕЦ. Установява се начин на застрояване – свободно, в устройствена зона „Пп“, предимно производствена зона в новообразуваният урегулиран поземлен имот.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ