СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2626/28.11.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА комплексен проект в землището на гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-2626 от 28.11.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработването на комплексен проект за инвестиционен проект за обект: „Еднофамилна жилищна сграда в УПИ X-18.1839, жил. застр. в землището на гр. Асеновград поземлен имот с идентификатор №00702.18.1839 по кадастралната карта на с гр. Асеновград ” в землището на гр. Асеновград, общ. Асеновград  в следните части:
1.Проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване/  за УПИ 18.752, жил. застр, в землището на гр. Асеновград поземлен имот с идентификатор №00702.18.1752 по кадастралната карта на с гр. Асеновград.
2.Инвестиционен проект за обект: „Еднофамилна жилищна сграда в УПИ X-18.1839, жил. застр. в землището на гр. Асеновград поземлен имот с идентификатор №00702.18.1839 по кадастралната карта на с гр. Асеновград” в землището на гр. Асеновград, общ. Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ