СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-339 ОТ 19.02.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПУП-ПР ЗА с. Бачково

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-339 от 19.02.2024 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПР  - подробен устройствен план - план за регулация за УПИ IX-16 в кв. 1 и част от улица с о.т.106-о.т.154 по регулационния план на с. Бачково с представеното предложение се предвижда изменение на границите на УПИ IX-16 в кв. 1 по регулационния план на с. Бачково по имотните граници на ПИ с КИ 02974.11.22 по КККР на с. Бачково.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ