СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-341 ОТ 19.02.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПУП-ПРЗ ЗА с. Патриарх Евтимово

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-341 от 19.02.2024 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ с КИ 55590.110.273 КК на с. Патриарх Евтимово попадащ в кв. 40 по регулационния план на с. Патриарх Евтимово с представеното предложение се предвижда урегулиране на ПИ с КИ 55590.110. 273 КК на с. Патриарх Евтимово попадащ в кв. 40 по регулационния план на с. Патриарх Евтимово по имотни граници и разделянето му на 4 урегулирани поземлени имота. За новообразуваният урегулиран поземлени имоти се установява начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ