СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-342 ОТ 19.02.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за с. Златовръх

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-342 от 19.02.2024 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VI-489, УПИ VII-490 в кв. 51 и част от улица с о.т.127-о.т.128-о.т.129 по регулационния план на с. Златовръх с представеното предложение се предвижда изменение на границите на УПИ VII-490 в кв. 51 по регулационния план на с. Златовръх по имотните граници на ПИ с КИ 31108.100.461 по КККР на с. Златовръх и разделянето им на 2 урегулирани поземлени имота. За новообразуваният урегулиран поземлени имоти се установява начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ