СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-368 ОТ 26.02.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПУП-ПРЗ за с. Златовръх

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-368 от 26.02.2024 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I-250,251, УПИ II-249, УПИ III-248, УПИ IV-244,245,246,247, УПИ VI-256 и УПИ VII-254 в кв. 25 улица о.т. 37-о.т.3  по регулационния план на с. Златовръх с представеното предложение се предвижда изменение на границите на УПИ II-249 в кв. 25 по регулационния план на с. Златовръх по имотните граници на ПИ с КИ 31108.100.318 по КККР на с. Златовръх. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се установява начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ