СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-369 ОТ 26.02.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПУП-ПЗ с РУП за ПЗ „Изток“

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-369 от 26.02.2024 г. на Кмета на Община Асеновград за допускане изменение ПУП-ПЗ /план за застрояване/ с РУП за УПИ XI-536.61, произв. и складова дейност, УПИ XII-536.62, произв. и складова дейност и УПИ XIV-536.64, произв. и складова дейност в кв. 6в по регулационния план на ПЗ „Изток“ - гр. Асеновград с представеното предложение се предвижда изработване на застроителен план за УПИ XI-536.61, произв. и складова дейност, УПИ XII-536.62, произв. и складова дейност и УПИ XIV-536.64, произв. и складова дейност в кв. 6в по регулационния план на ПЗ „Изток“ - гр. Асеновград. За урегулираните поземлени имоти се установява начин на застрояване свързано, в устройствена зона „Пп“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ