СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-394/20.02.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ изменение проект за изменение на ПУП-ПРЗ в с. Конуш

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-394 от 20.02.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-стоп. дейност в кв. 72А и част от улична регулация по регулационния план на с. Конуш с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на I-стоп. дейност в кв. 72А по регулационния план на с. Конуш да бъдат поставени по имотните граници на ПИ 38385.211.360 по КК на с. Конуш и предаване на част терен за който е отредена нереализирана улица. За новообразувания урегулиран поземлен имот се установява свободно застрояване, в устройствена зона „Пп”.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ