СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-459 ОТ 06.03.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПУП-ПРЗ ЗА с. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-459 от 06.03.2024 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VII-у-ние на ТКЗС в кв. 23 и част от улица с о.т.51-о.т.60-о.т.99А по регулационния план на с. Избеглии с представеното предложение се предвижда изменение на границите на УПИ VII-у-ние на ТКЗС в кв. 23 по регулационния план на с. Избеглии по имотните граници на ПИ с КИ 32341.35.256 по КККР на с. Избеглии. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се установява начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ