СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-462 ОТ 06.03.2024 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПУП-ПРЗ ЗА С. ИЗБЕГЛИИ

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-462 от 06.03.2024 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ I-256, УПИ Тр, УПИ II-395 и УПИ VI-255 в кв. 52 и част от улица с о.т.67-о.т.69 по регулационния план на с. Избеглии с представеното предложение се предвижда изменение на границите на УПИ I-256 в кв. 52 по регулационния план на с. Избеглии по имотните граници на ПИ с КИ 32341.35.233 по КККР на с. Избеглии. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се установява начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ