СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадена заповед № А-637/29.03.2022 г. на Кмета на Община Асеновград за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-349, стоп. дейност, УПИ XIX-507.75, стоп. дейност в кв. 14 и улица

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
1. Със Заповед № А-637 от 29.03.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на на  ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ III-349, стоп. дейност, УПИ XIX-507.75, стоп. дейност в кв. 14 и улица с о.т.58-о.т.94 по регулационния план на ПЗ „Север“ – гр. Асеновград по скица-предложение № 2а, с представеното предложение се изваждат ПИ с КИ 00702.507.9, 00702.507.60 от УПИ III-349, стоп. дейност като се образуват нови УПИ III-507.9, стоп. дейност, УПИ XIX-507.75,507.60, стоп. дейнот, УПИ XXIII-507.2,506.136, път и паркинг в кв. 14 и задънена улица с о.т. 94а-о.т.94б съгласно скица-предложение 2а.
В новообразуваните УПИ III-507.9, стоп. дейност, УПИ XIX-507.75,507.60, стоп. дейнот се предвижда режим на застрояване за територии с предимно производствена зона (ПП) с, Кинт.=2,0, Макс. плътност на застр.=80%, Мин. озеленена площ = 20 %
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ