СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД №А-880/29.04.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Е РАЗРЕШЕНО ДА СЕ ИЗРАБОТИ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: 1. ПП /ПАРЦЕЛЕН ПЛАН/ В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ К

З А П О В Е Д
№ А-880
гр. Асеновград 29.04.2022 година
 
На основание чл. 150 ал.1 и ал.6  от Закона за устройство на територията
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
Изработването на комплексен проект за инвестиционна ини­циа­тива в следните части:
  1. ПП /Парцеларен план/ в обхват: поземлени имоти КИ 99087.19.80, КИ 99087.224.91, КИ 99087.224.92, КИ 99087.224.93, КИ 99087.224.147, КИ 99087.224.48, КИ 99087.224.50 и КИ 99087.224.107 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград
  2. Технически проект за обект: Улична канализация до УПИ 224.159, за жилищно застрояване в землището на кв. „Горни Воден“, местност „Баш колиба“, гр. Асеновград, ПИ с КИ 99087.224.159 по КК на кв. „Горни Воден“, общ. Асеновград, обл. Пловдив.
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
При изготвянето на подробния устройствен план и на инвестиционните проекти да се спазват общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
При проектирането да се ползват изходни данни относно предвижданията на действащ ПУП, геоложка характеристика и геодезическа, картна, планова и кадастрална основа, данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешни мрежи и инсталации на обекта с мрежите на техническата инфраструктура.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 от ЗУТ и да се съобщи с обявление в сградата на Общината да се публикува в интернет страницата на Общината и в един местен вестник съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
            
Д-Р  ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ