СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадена заповед №А-717/05.04.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в следните части: 1. ПП /Парцелен план/ в обхват: поземлени имоти К

З А П О В Е Д
№ А-717
гр. Асеновград 05.04.2022 година
 
На основание чл. 150 ал.1 и ал.6  от Закона за устройство на територията и във връзка със заявление №94-Л-137/13.12.2021 г. от Любен Славчев Стоев за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна ини­циа­тива за обект: „Захранващ кабел за поземлен имот КИ 99088.20.12 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград”, ведно с приложено към него техническо задание, регистър на засегнатите имоти, съгласувателно становище №2022/00392 от януари 2022г., становище изх.№9653794-1/18.01.2022г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД, писмо изх.№27515/23.12.2021г. на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Пловдив, становище изх.№94-Л-1/04.01.2022г. на „БТК” ЕАД – Пловдив, становище изх.№ОВОС-2922-1/24.01.2022г.  Решение №1112, взето на Тридесет и пето редовно заседание с протокол №35 от 23.02.2022г. на Общински съвет-Асеновград, след като прецених всички факти и обстоятелства
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
Изработването на комплексен проект за инвестиционна ини­циа­тива в следните части:
  1. ПП /Парцеларен план/ в обхват: поземлени имоти КИ 99088.20.11,  КИ 99088.20.89,  КИ 99088.20.91, КИ 99088.20.96, КИ 99088.20.98 и КИ 99088.20.97 по КККР на гр. Асеновград,  кв. Долни Воден
  2. „Захранващ кабел за поземлен имот КИ 99088.20.12 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград”                    
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
При изготвянето на подробния устройствен план и на инвестиционните проекти да се спазват общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.
При проектирането да се ползват изходни данни относно предвижданията на действащ ПУП, геоложка характеристика и геодезическа, картна, планова и кадастрална основа, данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешни мрежи и инсталации на обекта с мрежите на техническата инфраструктура.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация съгласно чл.5 , ал.5 от ЗУТ и да се съобщи с обявление в сградата на Общината да се публикува в интернет страницата на Общината и в един местен вестник съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ.
            
Д-Р  ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ