СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-74/16.01.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ изменение проект за изменение на ПУП-ПРЗ в с. Козаново

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-74 от 16.01.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-търговия и хранене, УПИ XII-212 и УПИ XIII-214 в кв. 26 по регулационния план на с. Козаново с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ XII-212 и УПИ XIII-214 в кв. 26 по регулационния план на с. Козаново да бъдат поставени по имотните граници на ПИ 37633.100.534 и ПИ 37633.100.535 по КК на с. Козаново и тяхното обединяване. За новообразувания урегулиран поземлен имот се запазва свободно застрояване, в устройствена зона „Жм“, ниско застрояване.
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ