СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-75/16.01.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ в гр. Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-75 от 16.01.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП- ПЗ - подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ XI-2426 в кв. 241 по регулационния план на гр. Асеновград съгласно зоналното предвиждане на ОУП - Асеновград с представеното предложение се предвижда изменение на застрояването в УПИ XI-2426 в кв. 241 по регулационния план на гр. Асеновград съгласно зоналното предвиждане на ОУП - Асеновград.
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ