СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-755/11.04.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ 7.360-Складове в землището на гр.Асеновград

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
  1. Със Заповед № А-755 от 11.04.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на на  ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и УПИ 7.360 – Складове в землището на гр. Асеновград, с представеното предложение се изменя регулацията на УПИ 7.360 – Складове по имотни граници новообразувания поземлен имот се отрежда за складове и ФЕЦ.
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ