СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-76/16.01.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В с. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-76 от 16.01.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-13, УПИ VIII-14 и УПИ IX-13  в кв. 6 по регулационния план на с. Избеглии с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ IX-13 в кв. 6 по регулационния план на с. Избеглии да бъдат поставени по имотните граници на ПИ 32341.35.385 по КК на с. Избеглии. За новообразувания урегулиран поземлен имот се установява свободно застрояване, в устройствена зона „Жм“, ниско застрояване.
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ