СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-788/04.04.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В с. Мулдава

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-788 от 04.04.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ VI-60 и УПИ XIV-60 в кв. 11 по регулационния план на с. Мулдава с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ VI-60 в кв. 11 по регулационния план на с. Мулдава да минат по имотните граници на ПИ с КИ 49309.28.92 по КККР на с. Мулдава. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се запазва установения начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ