СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-790/04.04.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В с. Избеглии

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-790 от 04.04.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I-7, УПИ III-6,УПИ IV-4, УПИ VII-10 и УПИ X-10 в кв. 5 по регулационния план на с. Избеглии с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ III-6 в кв. 5 по регулационния план на с. Избеглии да минат по имотните граници на ПИ с КИ 32341.35.61 по КККР на с. Избеглии. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се установява нов начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ