СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-823/19.04.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-823 от 19.04.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на на  ПУП-ПРЗ  - подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ І-29.74, изолационна зеленина в кв. 38 по регулационния план на с. Мулдава, с представеното предложение се урегулират имоти 49309.29.1 и 49309.29.2 по КККР на с. Мулдава по имотни граници и се образуват нови УПИ I- изолационна зеленина, УПИ XIII-29.1 ж.з. и УПИ XXIV-29.2 ж.з. в кв. 38.
Установява се режим на застрояване в новообразуваните УПИ XIII-29.1 ж.з. и УПИ XXIV-29.2 ж.з. с установява зона “Жм“ – жилищно малкоетажно
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ